Područja djelovanja

U Zagrebu je 28. ožujka 2014. g održana osnivačka skupština Hrvatske mreže protiv siromaštva. Hrvatska mreža protiv siromaštva je osnovana kao nacionalna mreža udruga i fizičkih osoba koje se bave pružanjem usluga i zagovaranjem siromašnih, ranjivih i socijalno isključenih osoba te javnom politikom u području siromaštva u Hrvatskoj. Mreža od 28. lipnja 2014. godine djeluje i kao članica Europske mreže protiv siromaštva (EAPN – European AntiPoverty Network).

Inicijatori osnivanja Mreže su udruge – Udruga za inicijative u socijalnoj politici, Crveni križ Grada Zagreba, Katolička udruga Kap dobrote, Hrvatska mreža za beskućnike i udruga Pragma, a sama ideja osnivanja mreže seže u 2011. godinu kada je Udruga za inicijative u socijalnoj politici organizirala tematski skup o siromaštvu u Hrvatskoj na kojem su sudjelovali i predstavnici EAPN-a te članovi akademske zajednice. Na osnivačkoj skupštini je sudjelovalo tridesetak organizacija civilnog društva, zaklada, predstavnika akademske zajednice i građana, a podršku osnivanju su dali i predstavnici Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada Zagreba.

Za predsjednika Mreže je izabran prof.dr.sc. Nino Žganec, a za potpredsjednike mr.sc. Aleksandra Selak Živković i Nedjeljko Marković, dipl. soc. radnik. Žganec je tim povodom istaknuo:”Potreba za osnivanjem ove Mreže je neupitna, kao i njen veliki potencijal. Uz javnu promociju Mreže i proširenja članstva, važno je odmah provoditi konkretne aktivnosti – očitovati se na strateške nacionalne dokumente i provoditi različite inicijative na nacionalnoj i europskoj razini”.

Potreba za osnivanjem ove Mreže je neupitna, kao i njen veliki potencijal. Uz javnu promociju Mreže i proširenja članstva, važno je odmah provoditi konkretne aktivnosti – očitovati se na strateške nacionalne dokumente i provoditi različite inicijative na nacionalnoj i europskoj razini

Cilj Mreže je utjecati na iskorjenjivanje siromaštva putem zagovaračkih aktivnosti i utjecanjem na javne politike, pokretanjem različitih inicijativa, uz kontinuiranu suradnju s Europskom mrežom protiv siromaštva. Na taj način Mreža objedinjava interese različitih ranjivih skupina, koje također imati priliku sudjelovati kao samozagovaratelji unutar Mreže i putem posrednika-organizacija civilnog društva.

U Tallinnu je 28. lipnja 2014. godine Glavna skupština Europske mreže protiv siromaštva (EAPN) jednoglasno prihvatila članstvo Hrvatske mreže protiv siromaštva. Time je Hrvatska mreža protiv siromaštva (HMPS) postala središnja nacionalna organizacija za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Hrvatskoj, glas hrvatskih organizacija unutar Europske unije te dio velike europske obitelji organizacija usmjerenih socijalnoj Europi u kojoj svi imaju jednak pristup ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Tko je EAPN

EAPN (www.eapn.eu) je mreža 49 organizacija: 31 nacionalna mreža neprofitnih organizacija aktivnih u borbi protiv siromaštva unutar Unije, Norveške i jugozapadne Europe te 18 pridruženih krovnih organizacija koje djeluju na razini Europske unije čije su glavne aktivnosti usmjerene borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti starijih, djece, migranata, beskućnika, osoba s invaliditetom i sl. Pridružene članice EAPN-a su i velike krovne europske organizacije, npr. EUROCHILD – Europska alijansa za investiranje u djecu, FEANTS-a – Europska federacija nacionalnih mreža koje rade sa beskućnicima, Caritas Europa, Europska mreža protiv rasizma, Europska federacija banka hrane, Europska platforma za starije, Međunarodna federacija socijalnih radnika, Međunarodna asocijacija dobrovoljnih organizacija, Vojska spasa… te brojne druge organizacije koje zagovaraju socijalno pravedniju Europu.

Trebamo tvoju pomoć!

Poduprite rad Hrvatske mreže protiv siromaštva!

Cilj Mreže je utjecati na iskorjenjivanje siromaštva putem zagovaračkih aktivnosti i utjecanjem na javne politike, pokretanjem različitih inicijativa, uz kontinuiranu suradnju s Europskom mrežom protiv siromaštva.

Saznaj više!